Placeringsjour

Familjehem- och jourhemsvård

Ramavtal (SKR) Konsulentstödd Familjehemsvård 2019

 • Familjehemsvård för Jourhem för barn och unga
 • Konsulentstödd familjehemsvård för barn
 • Konsulentstödd familjehemsvård för 18 år och uppåt

Jourhem

CCS har jourhem för att lösa tillfälliga placeringar och har även möjlighet, under placeringen, hjälpa till med uppsamling av information för den pågående utredningen. CCS arbetar utifrån de 20 BBIC perspektiven. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation för utredande handläggaren till den pågående utredningen.

Vid behov kan man även välja att placera hos konsulentstödda jourhem som är förstärkta jourhem.

Samtliga CCS jourhem har en förälder hemma på heltid.

 

Familje- och jourhem

Vi arbetar med rekrytering, utbildning av familjehem och kontaktfamiljer samt åtar oss uppdrag från kommuner. CCS arbetar enligt det utvecklingsekologiska perspektivet och har integrerat, de rekommenderade metoderna enligt Socialstyrelsen, BBIC och BRA-fam metodik i vår behandlingsmodell. I de fall då familjehemmen redan är utredda av t.ex. Pride, Signs of Safety, Kälvesten och nya Kälvesten så används dessa utredningar om familjesituationen då utredningen gjorts är intakt och det inte gått för lång tid.

Vid placeringar med NPF-diagnoser som kan vara utmanande för familjehemmen så har vi extra stöd och handledning så att vi på ett bra sätt kan möta upp de behov som barnet har. Vår handledare inom NPF har flera års erfarenhet av att kuratorsamtal med barn inom NPF och handleda vuxna i arbetet med dessa barn. Hon har även hållit utbildningar åt kommuner som ger extra stöd till föräldrar med NPF-barn.

Uppdragsgivaren kontaktar när de behöver ett familjehem med konsulentstöd och/eller när de inte har möjlighet att placera i något av sina egna familjehem. CCS har även jourverksamhet dygnet runt. För familjehemmet innebär det att konsulenten finns tillgänglig dygnet runt. CCS handleder och är delaktiga i träffar och beslut som kan komma att beröra både familjehemmet och barnet.

CCS arbetar med de 20 BBIC perspektiven och följer upp dem löpande. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation vid uppföljning och planering för handläggaren till den pågående placeringen. Målsättningen är att samtliga i den s.k. tredelade föräldrarskapet löpande, varje månad, ska följas upp vilket ger en kontinuerlig uppföljning över tid. Denna information används i handledningen med familjehemmet.

CCS arbetsprocess med familjehemmet:

 1. Inledande kontakt
 2. Möte
 3. Utredning
 4. Utbildning
 5. Förfrågan om placering
 6. Placering
 7. Löpande arbete
 8. Måluppfyllelse och avslut

CCS arbetsprocess med placerande enhet:

 1. Inledande kontakt
 2. Förfrågan om placering
 3. Matchning och möte
 4. Placering
 5. Löpande arbete
 6. Måluppfyllelse och avslut

Förstärkt familjehemsvård för unga 16-20 år

Vi har arbetat med kriminalitetsproblematik och utanförskap sedan starten av CCS 2006 och med Kriminalvårdsplaceringar av unga vuxna sedan 2009. Under fyra år bedrev CCS även Sveriges största halvvägshus på entreprenad åt Kriminalvården så vi en bred erfarenhet av att arbeta med dessa ungdomar.

Kontakta CCS för en mer detaljerad beskrivning eller placering:

 • Ta Kontakt

 • E-post: info@coachcaresupport.com
 • Tfn. 08-640 03 81