Stress och känslomässig smärta

Utgångspunkten i all utveckling handlar om att skapa inre resurser för att möta sin omgivning med, det kan vara ett nytt förhållningssätt som innebär ett nytt ställningstagande och ett nytt lugn. Det kan vara ett behov att faktiskt göra något konkret för att närma sig sin inre bild av den man vill vara. Det kan vara att säga nej till att andra skapar en verklighet som man ska ingå i men som man inte känner sig tillfreds med, det kan också vara att säga nej till sina egna krav på sig själv eller en roll man identifierar sig med. Oavsett så handlar det om att synkronisera det fysiska självet (yttre) närmar sig den (inre) egna mentala världen och ju mindre gapet är desto mindre smärta/ångest finns att behöva hantera. Det är ju tyvärr inte alltid så lätt, utsätts man för trauman så finns de som en del av ens historia och kommer även finnas med in i framtiden. För att må bra behöver vi bearbeta trauman, acceptera dem som en del av vår ”ryggsäck”. Först då går det att vända dem till en fördel, en drivkraft in i framtiden. Känslomässig smärta är den vanligaste beskrivande bilden av uppkomsten till missbruk, bl.a. av Craig Nakken. Vi talar alltså om när stressen överstiger vår inre tröskel och skapar utsatthet, hur den ackumuleras och till slut ligger som ett ”övertryck” och ständigt gör sig påmind – en känslomässig smärta. Post traumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt bland utsatta barn och soldater, där båda relativt sätt inte besitter inre resurser att hantera stimuli i miljön.

Stress – en cirkulär process mellan individ och system

Stress skapas av en obalans mellan yttre krav och inre förmåga dvs den egna upplevelsen av vad man klarar av och vad man inte klarar av.

Individ
Inre resurser att möta sin omgivning med är vad som ligger till grund för den egna utvecklingen, ju mer erfarenhet man har av att lösa situationer som ger upphov till stress, desto mer höjs tröskeln innan stress upplevs.

System
Yttre stimuli ger upphov till inre stimuli. Dvs tangerar/associerar man den yttre stimuli negativt genom tidigare negativa upplevelser skapas stress. Alternativt så tvivlar man på sina egna inre resurser att kunna möta den yttre stimulin.

Hantering
Hantering av stress kan antingen vara undvikande eller att vara uppmärksam på de signaler som ”varnar” för stress. Socialt stöd är en viktig funktion i att vara uppmärksam på sådana signaler. Undviker man stress skapas en ackumulering vilket till slut skapar en långvarig sjukdomsbild, mental och/eller fysisk. Vi kan se i diagrammet nedan hur det kan delas upp

EGEN HANTERING SOCIALT STÖD
Problemfokuserad hantering.Hantera problemet som skapar stressen InformationsstödInformation och råd hur man löser vissa problem dvs problemlösningsråd från omgivningen eller råd om hur man anpassar sig till en föränderlig situation 

Praktiskt stöd

Praktisk hjälp, bistå med hjälp och tjänster

Känslofokuserad hanteringHantering av känslorna som stressen skapar Känslomässigt stödKänslomässig näring, stöd som får individen att känna tillhörighet och älskad 

Uppskattad- och bekräftandestöd

Information som används för självutvärdering, feedback och social jämförelse.

 

Referenser

Lazarus RS, Folkman S, Appraisal, coping, health status and psychological symptoms, 1986

BillingsAG , Moose RH, Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression, 1984

House JS, Landis KR, Social relationships and health, 1988