Placeringsjour

Teoretisk ansats

Vår teoretiska ansats är uppbyggd på en social ekologisk angreppssätt som ligger i linje med det systemteoretiskt perspektiv där helheten är mer än summan av delarna. Delarna i detta system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar övriga delar. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna. BBIC är uppbyggd på en social ekologisk modell och främst från Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell visar att det är samspelet med miljön kring barnet som påverkar barnets utveckling och lärande. Det är denna miljö och hur denna är uppbyggd som ligger till grund för barnets inlärning.

Systemteorin är också en teori för att beskriva processer inom individen och mellan individer. I vår gruppterapi är detta i fokus. Inom individen samspelar handlingar, tankar och känslor på ett sådant sätt att de ömsesidigt påverkar varandra. Men också mellan individerna i en familj samspelar handlingar, tankar och känslor i system. I den systemiska gruppterapin läggs fokus på interaktionen mellan individerna, primärt relationerna i systemterapigruppen och vidare utvecklas detta till att omfatta en medvetenhet och konkreta beteende avseende hur individen interagerar i en rad skilda områden såsom familj, samhälle och även natur. Samtalen blir möten där man utforskar vad man kan göra annorlunda. Systemteorin säger att en förändring på en systemnivå åtföljs också av förändringar på andra nivåer.

Därav så passar även Signs of Safety väl in i vårt sätt att tänka då den är uppbyggd på relationerna perspektivet vilket är den system teoretiska grunden. Vi arbetar naturligtvis med andra utredningsmetoder men är den utredningsmetod vi föredrar.


Vi arbetar aktivt även med skattningsskalor och fortsätter även med detta under behandlingen. En av de skattningsskalor vi initialt använder är KASAM. Detta för att etablera några av de centrala aspekter vi i stort sedan fortsätter att arbeta med under klientens vistelse på CCS, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Ett salutogent perspektiv är även en central del i behandlingen.

Socialekologin behandlar samspelet mellan individen, familjen, sociologiska grupper, kulturer och samhällen och deras förhållande och samspel med den omgivande fysiska miljön. Vårt program arbetar med nätverket som en del av helheten för att lösa känslomässig smärta och begränsade resurser. Samtalsmetoden utgår från motiverande samtals metodiken där vi med reflektivt lyssnande skapar diskrepansen mellan beteenden och önskad livslinje. Vi arbetar med KASAM i detta genom att skapa tydlighet inom det salutogena perspektivets tre olika områden:

  1. Begriplighet – att förstå – Förstår man inte sitt sammanhang, både i nutid, dåtid och eventuellt framtid, är det svårt att se att en förändring är nödvändig. I behandling gör man sammanhangen begripliga innan man förbereder ett förändringsförslag. Det är nödvändigt att personen får kunskapen före åtgärden.
  2. Hanterbarhet – att kunna – Det krävs att man tränar inför en förändring och att man upplever samma känsla av sammanhang i det nya som det gamla. Det handlar om att hjälpa människan att skapa resurser inom sig själv och sitt sociala nätverk, som gör det möjligt att lösa de problem som uppstår.
  3. Meningsfullhet – att vilja – Upplevelsen av meningsfullhet bottnar i känslan av att kunna styra och påverka sitt liv men också i känslan av att vara värdefull och sedd. Skapa ett innehåll vilket innebär att livet inom samhällets ramar har ett värde som är inte är värt att förlora

I regelbundna samtal med coach/ terapeut/personal arbetas vi aktivt med att hjälpa klienternas liv till att bli begripliga, hanterbara och meningsfulla. En av de metoder vi använder oss av är strukturerade samtal med fokus på klintens livslinje, det vill säga, utveckling av livssammanhang och vision inom samhällets ramar för individen.

I KBT-delen läggs fokus på kartläggning av beteende och konsekvenser. I flera fall behövs ett värdegrundsarbete parallellt med att aktivitetsschema och beteendeaktivering. En central del är en ny förståelse av sina tolkningar av omvärld och sin egen plats i denna. Detta kan beskrivas som:

Aktion = handlande baserat på kunskap om sig själv
Representation = kunskap om sin omgivning

Aktion x Representation = Uppfattning om världen, samhället och interaktionen samt sin plats i den

Vi arbetar med vad vi kallar ”integrated fit” mellan individ och samhälle och med mål om en ökad kunskap om aktion och representation som underlag för ökad grad av rationella handlingar. Det i kombination av att skapa ” kvalitativa mål” i sammanhang som har en mening och betydelse för individen gör att det skapas ett livsvärde.