Placeringsjour

Förändringsprogram med MI och KBT

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner broschyren om Förändringsstegen »

Förändringsprogrammet Förändringsstegen

En konkret kartläggning med nätverks- och beteendeanalys som grund i tillsammans med en beskrivning av det sammanhang som ledde till placeringen. Här görs ett arbete med att identifiera diskrepans mellan beteenden som leder mot önskat sammanhang och aktuella beteenden som har en annan riktning och fanns i det gamla sammanhanget. Centrala delar är ett arbete med individens sammanhang på en rad nivåer och då exempelvis

 • Att arbeta med gränssättning, såväl egen som förståelse av andras
 • Att arbeta med impulsstyrt beteende
 • Att arbeta med identitet

CCS har skapat utvecklingsekologiskt förändringsprogram baserat på MI och KBT med stöd av Stockholms Länsstyrelse.

Socialekologin behandlar samspelet mellan individen, familjen, sociologiska grupper, kulturer och samhällen och deras förhållande och samspel med den omgivande fysiska miljön. Vårt program arbetar med nätverket som en del av helheten för att lösa känslomässig smärta och begränsade resurser. Samtalsmetoden utgår från motiverande samtals metodiken där vi med reflektivt lyssnande skapar diskrepansen mellan beteenden och önskad livslinje. Vi arbetar med KASAM i detta genom att skapa tydlighet inom det salutogena perspektivets tre olika områden.

Programmet innehåller följande delar:

 1. Historisk livslinje kopplat till de beteenden som skapat placeringen
 2. Historisk nätverksanalys som bidragit till att skapa de beteenden
 3. Nuvarande nätverksanalys
 4. Utforskning av stress/sårbarhet alternativ affektion/motståndskraft i samtliga nätverk
 5. Framtida önskad livslinje kopplat till beteenden som stärker den uppfyllelsen
 6. Definering av de kvalitéer individen vill innebära och de beteenden som det innebär
 7. Arbeta med de beteenden som uppstår mellan sessionerna, problemlösning, förändringskänslor osv
 8. Beteendeförändringen drivs mot en synkronisering av sin inre och yttre värld med positiva känslor och sammanhang