Coach & Care Support

Informationsmaterial »

shadow-ornament

Inloggning »

 • 26 11 // Stress och känslomässig smärta

  Utgångspunkten i all utveckling handlar om att skapa inre resurser för att möta sin omgivning

  Läs vidare »
 • 05 11 // Föreläsning

  CCS föreläser på Socionomdagarna om Kriminalitetsprogrammet Förändringsstegen, onsdag den 13 nov kl.11:40 pass 9C

 • 05 11 // Socionomdagarna

  CCS finns i egen monter under Socionomdagarna 12-13 nov på Stockholmsmässan

 • 11 11 // Kriminalitetsprogrammet Förändringsstegen

  CCS utvecklar Kriminalitetsprogrammet Förändringsstegen med stöd av Stockholms Länsstyrelse

Våra Tjänster

 

 

Jourhem

CCS har jourhem för att lösa tillfälliga placeringar och har även möjlighet, under placeringen, hjälpa till med uppsamling av information för den pågående utredningen. CCS arbetar med en mobil lösning där jourhemmet har en bärbar IT-plattform (smart phone, IPad eller annan platta) där de i nätverket de kommer i kontakt med under placeringen kan svara på de 20 BBIC perspektiven. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation för utredande handläggaren till den pågående utredningen.

Vid behov kan man även välja att placera hos CCS konsulent stödda familjehem alternativ förstärkta familjehem.

För mer information eller placering:

Ta kontakt

Familjehemsvård

Familjehemsvård

Coach & Care Support bedriver förstärkt familjehemsvård i Stockholmsområdet. Vi arbetar med rekrytering, utbildning av familjehem och kontaktfamiljer samt åtar oss uppdrag från kommuner och kriminalvård.

CCS arbetar enligt det utvecklingsekologiska perspektivet och har integrerat, de rekommenderade metoderna enligt Socialstyrelsen, BBIC och BRA-fam metodik i vår behandlingsmodell. I de fall då familjehemmen redan är utredda av t.ex. Pride eller Kälvesten så används dessa utredningar om familjesituationen då utredningen gjorts är intakt och det inte gått för lång tid. Uppdragsgivaren kontaktar när de behöver ett familjehem med konsulentstöd och/eller när de inte har möjlighet att placera i något av sina egna familjehem. CCS har även jourverksamhet dygnet runt. För familjehemmet innebär det att konsulenten finns tillgänglig dygnet runt. CCS handleder och tar fram behandlingsplaner vilket gör och att vi är delaktiga i träffar och beslut som kan komma att beröra både familjehemmet och den placerade.

CCS arbetar med en mobil lösning för våra familjehem där de har en bärbar IT-plattform (smart phone, IPad eller annan platta) där de i nätverket de kommer i kontakt med under placeringen kan svara på de 20 BBIC perspektiven. Detta gör att man får ett övergripande perspektiv på vad de anser kring resurser och brister hos barn/familj/omgivning. Dessa kan användas som konsultationsdokumentation vid uppföljning och planering för handläggaren till den pågående placeringen. Målsättningen är att samtliga i den s.k. tredelade föräldrarskapet löpande, varje månad, ska svara på dessa 20 BBIC perspektiv vilket ger en kontinuerlig uppföljning över tid. Denna information används i handledningen med familjehemmet.

CCS arbetsprocess med familjehemmet:

 1. Inledande kontakt
 2. Möte
 3. Utredning
 4. Utbildning
 5. Förfrågan om placering
 6. Placering
 7. Löpande arbete
 8. Utslussning och avslut

CCS arbetsprocess med placerande enhet:

 1. Inledande kontakt
 2. Förfrågan om placering
 3. Matchning och möte
 4. Placering
 5. Löpande arbete
 6. Utslussning och avslut

Kontakta CCS för en mer detaljerad beskrivning eller placering:

 • Ta Kontakt

 • E-post: info@coachcaresupport.com
 • Tfn. 08-640 03 81

Öppen Vård

CCS arbetar tillsammans med den placerade och den placerade myndigheten upp ett schema som består av:

 1. Strukturerade förändringssamtal (MI – Motiverade samtal)
 2. Schema
 3. Urin- och utandningsprov
 4. Hälsa/träning
 5. Kontaktperson
 6. Arbete/praktik/skola

Vi arbetar även med individuella lösningar formade efter individens behov, t.ex. kan vi komplettera dessa med terapiinsatser och/eller träningsboende.

För mer information eller placering:

Ta kontakt

Speciallösningar

Svåra ärenden har ofta ett annat behov än de lösningar som finns. Till dessa har vi speciallösningar som vi arbetar med, några av dessa lösningar som kan byggas ihop är:

 • En-till-en behandling
 • Individuellt alternativt parboende med personal
 • Basstruktur och schema i vardagen, ADL osv
 • Miljöterapeutisk arbete
 • Psykolog- och psykiatrisk stöd
 • Arbete med behovsstyrda skattningsverktyg för att skapa insikter hos den placerade

Här arbetar vi mycket med omsorg och förutsägbarhet för att skapa en mottaglighet för behandling och förändring baserat på individens egna förutsättningar och målbild.

Insats och bemanning styrs av de individuella behoven

Speciallösningarna handlar om att hitta lösningar som man tidigare inte har funnit och därför så sätts insatserna och bemanningen därefter. Placeringspriset är då kopplat till de insatser som behövs för att vi ska kunna lyckas med placeringen.

För mer information eller placering:

Ta kontakt

Programarbete

CCS arbetar med ett utvecklingsekologiskt angreppssätt med MI och KBT som basverktyg och har då även program som kompletterar de perspektiven. De program vi använder för detta är:

 • Återfallsprevention baserat på MI och KBT (Carl-Åke Farbrings program)
 • Förändringsstegen baserat på utvecklingsekologi, nätverksarbete, MI och KBT
 • ACT – Acceptance Commitment Therapy
 • Mindfulness

Samtliga dessa program finns tillgängliga som en del av våra lösningar i en analys över vad individen har behov av.

För mer information:

Ta kontakt

Om oss

CCS har uppmärksammats

Under de senaste åren har CCS uppmärksammats på olika plan, bl.a.

 • Finalist Kvalitetsmässan 2011, för utveckling av IT-stöd i kvalitetsprocessen i behandlingsvården
 • Nominering av SIQ kvalitets- och innovations pris 2011, för utveckling av IT-stöd i kvalitetsprocessen i behandlingsvården
 • Med stöd av Stockholms Länsstyrelse, 2012-13, utvecklat förändringsprogrammet: Förändringstegen

CCS verksamhetsidé

CCS är en verksamhet som vill arbeta med att driva utvecklingen i behandlingsvården och arbeta mer social ekologiskt med fokus på hur konflikterna i affektion och logik skapar paradoxer som låser fast oss i ett sammanhang som vi inte vill vara i. När vi väl är där urholkar våra handlingar de värderingar vi vill representera och vi blir personer vi inte vill vara, utifrån den bakgrunden skapas känslomässig smärta och ett ångestpåslag som behöver hanteras. Genom att arbeta med att utveckla individens resurser så skapar vi möjligheter för individen att låsa upp dessa paradoxer och skapa egna handlingar som driver individens och samhällets värderingar, ett förhållande som lever i samförstånd och inte på bekostnad av varandra. Vår målbild handlar om att de som befinner sig i missbruk och kriminalitet inte behöver vara en belastning för samhället utan en tillgång som inte fått rätt verktyg för att uppnå sina mål. Vi arbetar därför med en synkronisering mellan den inre och yttre världen och vi gör det genom att även inkludera sammanhanget/systemet vilket innebär att vi arbetar på tre nivåer:

 1. Sammanhang/kontext/system
 2. Värderingar/förutfattade meningar
 3. Beteenden/handlingar

Triple loop lärande

 

Teamet

Tom Persson
Föreståndare, Socialantropolog – 073-765 98 39

Isam Khalil
Operativ ansvarig, KBT- och familjeterapeut – ‭072-327 27 22‬

Nino Baraka
Ekonomi- och kvalitetsansvarig, kvalitetsrevisor – 070-745 45 23

Eva Bergström
Sjuksyster

Gunnel Erson
Läkare, psykiatriker

David Eriksson
Halvvägshus

Sofia Schmidt
Halvvägshus

Patrick Andersson
Halvvägshus

Elisabet Grönberg
Behandlingsassistent/Programansvarig

Kontakt

Resa hit med SL


Kontaktuppgifter

Tfn: 08-640 03 81

För placering: tryck 1, för kontakt med eller gällande inskriven tryck 2

Fax: 08-640 03 82

Halvvägshus:

08-121 473 17‬
E-post: info@coachcaresupport.com

Adress

Skrubba allé 20-22
135 59 Tyresö

Ramavtal

CCS har ramavtal med de grönmarkerade länen


Klicka på
ditt län

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att socialkontoren i länen gemensamt tecknat avtal med CCS tillsammans med andra behandlingshem, det gör då att den tilltänkta klienten kan välja att placeras hos CCS. Det sker i samråd med individens socialsekreterare, så steg nr.1 är att ta kontakt med socialhandläggaren och diskutera om placering hos CCS.

Hur går jag tillväga?

 1. Kontrollera här om er stadsdel har avtal med CCS
 2. Ta kontakt med socialhandläggaren
 3. Boka besök hos CCS tillsammans med socialhandläggare
 4. Efter besök tar ni beslut om ni fortfarande tycker det känns bra

Innebär det att det inte går att placera utan ramavtal?

Om CCS inte har ramavtal med stadsdelen så är det svårare att placera hos CCS men inte omöjligt. Erbjuder CCS vård som inte erbjuds bland de avtal som kommunen redan har så kan man via dialog med socialhandläggaren försöka få en placering. Er socialsekreterare måste motivera denna placering och göra en utredning och skicka denna upp i Socialutskottet som sedan tar beslut för om placeringen är möjlig.

Behandling

Vår behandling omfattar:

 • Individuell terapi
 • System terapi
 • Coach, innebär att man är kontaktperson samt behandlare i processamtalen
 • Fysisk träning
 • Hushållsträning (ADL) –> budgethantering, inhandling, matlagning, städning, tvättning
 • Värdegrundsarbete
 • Strukturerade processamtal, MI-samtal som samtalsmetod med förändringsstegen struktur (se förändringsstegen för mer info)

Värdegrund

Samtliga klienter som kommer till CCS behöver godkänna värdegrunden som ligger till bas för vår kommunikation och vårt samarbete under vistelsen hos CCS.

Metoder

CCS använder sig av en multimodal metod där vi genom att sätta samman flera metoder arbetar med klienterna i flera dimensioner. Vår erfarenhet visar att det inte är någon enskild modell utan helheten som skapar resultat i vår verksamhet. De metoder som ingår i vårt arbete med klienterna är:

 • Värdegrundssamtal och reflekterande samtal, salutogent perspektiv, KASAM
 • Individuell psykoterapi, inriktning utifrån klientens behov.
 • Systemterapi i grupp
 • MI-samtal i kombination med kriminalitetsprogrammet förändringsstegen
 • Återfallsprevention i kombination med MI (vid behov)
 • Fysisk träning

Samtalsmetod

CCS använder en multimodal modell och samtalsmetoden är av integrativ karaktär. Samtalsinriktningen är MI-baserad där vi arbetar reflexivt med att skapa diskrepans som klienten själv får utforska och lösa med hjälp av coachens frågor. Ett stort fokus läggs på ett salutogent förhållningssätt med värdegrund och livsval i centrum.

Individuell terapi

Initialt görs en bedömning och därefter erhåller klient individuell psykoterapi 1-2 gånger/vecka. Psykoterapi kan ske såväl på CCS som externt hos någon av våra externa psykoterapeuter. Utifrån denna grund sker samtalsterapier utifrån bedömning av vad klienten behöver hjälp med.

Systemterapi

Systemterapi sker i grupp 2 timmar i veckan. Samtliga klienter deltar i gruppterapi.

Arbetsträning

När klienten är redo görs en kartläggning tillsammans med ansvarig coach. I samarbete med AF hjälper vi klient ut i praktik, arbetsträning och arbete.

Hushållsträning ADL

Dagligen sker träning i hushållet. Alla har egna lägenheter hos CCS och ansvarar för sin egen matlagning där de får stöd av oss i planering och inhandling. Storstädning ska ske minst en gång i veckan i allas lägenheter men att det hålls rent och fräscht kollas varje dag.

Psykodynamiska affektfokuserade samtal

Under utveckling på CCS är affektfokuserade samtal individuellt/grupp. I dessa samtal sker en aktiv kartläggning av grundkänslor, ångest och försvar. Metoden möjliggör att hjälpa klient att sortera i känslor, att identifiera och finna uttryck för dem. Ett centralt arbete sker avseende impulsivitet och svårighet att reglera affekt samt arbeta med destruktiva försvar. Denna metod integreras i Kognitiva beteende terapier och psykodynamiska terapier.

Således hämta vi våra teoretiska influenser från flera discipliner och terapiskolor vilket möjliggör en eklektisk hållning med möjlighet att anpassa metod efter klient/problematik.

Målgrupp

Unga vuxna män, 18-29 år, med eller utan neuropsykiatriska diagnoser. I individuella fall tar vi även emot upp mot 40 år, då vi märkt att dynamiken i gruppen blir bättre.

CCS - Värdegrund

CCS-värdegrund skapar riktningen i hur vi interagerar med varandra.

CCS-värdegrund skapar riktningen i hur vi interagerar med varandra.

Teoretisk ansats

Vår teoretiska ansats ligger i linje med ett systemteoretiskt perspektiv där helheten är mer än summan av delarna. Delarna i detta system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar övriga delar. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna. I CCS kriminalitetsprogram är det av vikt att förstå individens olika system samt hur dessa kommit att inverka på ett destruktivt beteende samt vad som kan generera positiv förändring i aktuellt eller nytt system.

Systemteorin är också en teori för att beskriva processer inom individen och mellan individer. I vår gruppterapi är detta i fokus. Inom individen samspelar handlingar, tankar och känslor på ett sådant sätt att de ömsesidigt påverkar varandra. Men också mellan individerna i en familj samspelar handlingar, tankar och känslor i system. I den systemiska gruppterapin läggs fokus på interaktionen mellan individerna, primärt relationerna i systemterapigruppen och vidare utvecklas detta till att omfatta en medvetenhet och konkreta beteende avseende hur individen interagerar i en rad skilda områden såsom familj, samhälle och även natur. Samtalen blir möten där man utforskar vad man kan göra annorlunda. Systemteorin säger att en förändring på en systemnivå åtföljs också av förändringar på andra nivåer.


Initialt får klient fylla i skattningsskalor och fortsätter även med detta under behandlingen. En av de skattningsskalor vi initialt använder är KASAM. Detta för att etablera några av de centrala aspekter vi i stort sedan fortsätter att arbeta med under klientens vistelse på CCS, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Ett salutogent perspektiv är även en central del i behandlingen.

Socialekologin behandlar samspelet mellan individen, familjen, sociologiska grupper, kulturer och samhällen och deras förhållande och samspel med den omgivande fysiska miljön. Vårt program arbetar med nätverket som en del av helheten för att lösa känslomässig smärta och begränsade resurser. Samtalsmetoden utgår från motiverande samtals metodiken där vi med reflektivt lyssnande skapar diskrepansen mellan beteenden och önskad livslinje. Vi arbetar med KASAM i detta genom att skapa tydlighet inom det salutogena perspektivets tre olika områden:

 1. Begriplighet – att veta – Förstår man inte sitt sammanhang, både i nutid, dåtid och eventuellt framtid, är det svårt att se att en förändring är nödvändig. I behandling gör man sammanhangen begripliga innan man förbereder ett förändringsförslag. Det är nödvändigt att personen får kunskapen före åtgärden.
 2. Hanterbarhet – att kunna – Det krävs att man tränar inför en förändring och att man upplever samma känsla av sammanhang i det nya som det gamla. Det handlar om att hjälpa människan att skapa resurser inom sig själv och sitt sociala nätverk, som gör det möjligt att lösa de problem som uppstår.
 3. Meningsfullhet – att vilja – Upplevelsen av meningsfullhet bottnar i känslan av att kunna styra och påverka sitt liv men också i känslan av att vara värdefull och sedd. Skapa ett innehåll vilket innebär att livet inom samhällets ramar har ett värde som är inte är värt att förlora

I regelbundna samtal med coach/ terapeut/personal arbetas vi aktivt med att hjälpa klienternas liv till att bli begripliga, hanterbara och meningsfulla. En av de metoder vi använder oss av är strukturerade samtal med fokus på klintens livslinje, det vill säga, utveckling av livssammanhang och vision inom samhällets ramar för individen.

I KBT-delen läggs fokus på kartläggning av beteende och konsekvenser. I flera fall behövs ett värdegrundsarbete parallellt med att aktivitetsschema och beteendeaktivering. En central del är en ny förståelse av sina tolkningar av omvärld och sin egen plats i denna. Detta kan beskrivas som:

Aktion = handlande baserat på kunskap om sig själv
Representation = kunskap om sin omgivning

Aktion x Representation = Uppfattning om världen, samhället och interaktionen samt sin plats i den

Vi arbetar med vad vi kallar ”integrated fit” mellan individ och samhälle och med mål om en ökad kunskap om aktion och representation som underlag för ökad grad av rationella handlingar. Det i kombination av att skapa ” kvalitativa mål” i sammanhang som har en mening och betydelse för individen gör att det skapas ett livsvärde.

Förändringsprogram med MI och KBT

Informationsmaterial

shadow-ornament

Här kan du ladda ner broschyren om Förändringsstegen »

Förändringsprogrammet Förändringsstegen

En konkret kartläggning med nätverks- och beteendeanalys som grund i tillsammans med en beskrivning av det sammanhang som ledde till placeringen. Här görs ett arbete med att identifiera diskrepans mellan beteenden som leder mot önskat sammanhang och aktuella beteenden som har en annan riktning och fanns i det gamla sammanhanget. Centrala delar är ett arbete med individens sammanhang på en rad nivåer och då exempelvis

 • Att arbeta med gränssättning, såväl egen som förståelse av andras
 • Att arbeta med impulsstyrt beteende
 • Att arbeta med identitet

CCS har skapat utvecklingsekologiskt förändringsprogram baserat på MI och KBT med stöd av Stockholms Länsstyrelse.

Socialekologin behandlar samspelet mellan individen, familjen, sociologiska grupper, kulturer och samhällen och deras förhållande och samspel med den omgivande fysiska miljön. Vårt program arbetar med nätverket som en del av helheten för att lösa känslomässig smärta och begränsade resurser. Samtalsmetoden utgår från motiverande samtals metodiken där vi med reflektivt lyssnande skapar diskrepansen mellan beteenden och önskad livslinje. Vi arbetar med KASAM i detta genom att skapa tydlighet inom det salutogena perspektivets tre olika områden.

Programmet innehåller följande delar:

 1. Historisk livslinje kopplat till de beteenden som skapat placeringen
 2. Historisk nätverksanalys som bidragit till att skapa de beteenden
 3. Nuvarande nätverksanalys
 4. Utforskning av stress/sårbarhet alternativ affektion/motståndskraft i samtliga nätverk
 5. Framtida önskad livslinje kopplat till beteenden som stärker den uppfyllelsen
 6. Definering av de kvalitéer individen vill innebära och de beteenden som det innebär
 7. Arbeta med de beteenden som uppstår mellan sessionerna, problemlösning, förändringskänslor osv
 8. Beteendeförändringen drivs mot en synkronisering av sin inre och yttre värld med positiva känslor och sammanhang

 

En dag hos CCS

Så här ser det ut den första tiden innan arbetsträningen kommit igång!

 

 • 08:00 Dags att vakna!

  Allt vi gör handlar om att förbereda oss för det som komma skall, vi kliver upp äter frukost låter maten smälta innan det är bär iväg mot träningen. Vi skapar en vana som förbereder oss på den arbetsträning som kommer in i nästa skede i behandlingen.

 • 09:00 Skriver en reflektion i behandlingsdagboken!

  Vi skriver ned en reflektion kring vad som försegår i tankarna och hur vi ska hantera våra känslor, motivation, den dagliga tillvaron, helt enkelt det som är aktuellt i ens tankar just där och då. Reflektionen behöver inte vara särskilt lång utan det handlar om att träna in reflektivt tänkande och med tiden så kommer reflektionerna bli längre när det finns behov för dem. Innebörden är att skapa en process där man hanterar saker dagligen lite i taget så att inte alla tankar blir ohanterliga då de kommer över än på en gång. Vi vill skapa ett verktyg där vi reflekterar och ber om hjälp när vi har behov så att de obearbetade tankarna inte ger upphov till ångest.

 • 10:30-12:00 Träning på CCS boxningsgym!

  Vid kl.10:00 gör vi oss klara och går ned till gymmet där träningen börjar kl.10:30, då är vi ombytt och redo att börja träningen. CCS har ett eget boxningsgym där alla tränar gemensamt dock har vi ingen sparring, ett moment vi tagit bort då vi inte vill stimulera kampen och möjliga hierarkier i gruppen. Träningen sker i inledningsdelen av behandlingen fem dagar i veckan och har flera funktioner. Att ge upp eller fortsätta när det blir jobbigt är en mental inställning och kan tränas upp genom idrotten, vi skapar en sammanhållning i gruppen då alla kämpar tillsammans även om vi bara tävlar med oss själva. Hjärnans belöningssystem aktiveras och signalsubtansernas balans regenereras vilket är bra för att må bra under en tung behandlingstid.

 • 12:30 Lunch!

  Efter träningen är det dags för lunch, vi äter lunch gemensamt och tar det därefter ganska lungt och därefter har vi individuella scheman med individuell terapi och olika uppgifter som är aktuella för just dig. Det kan vara allt från arbetsförmedlingen, arbetssökning, försäkringskassan, tandläkaren osv.

 • 13:00 Systemterapi och individuell terapi!

  Varje onsdag har hela gruppen systemterapi det innebär att vi arbetar med grupprocessen på boendet, gruppen påverkar alltid individen och det är viktigt att gruppen inte blir ett hinder i individens utveckling utan snarare blir ett stöd i den utvecklingen. Vi arbetar med värdegrunden och utifrån vart gruppen befinner sig just då, vilket styr det tema som gruppen väljer.

  Individuell terapi sker även det en gång i veckan och sker på en vardag, oftast på måndagar eller tisdagar. Den individuella terapin utgår ifrån individen och vi har i verksamheten flera terapeuter och matchar individen med terapeuten för bästa resultat.

 • 16:30 Påbörja laga middagen!

  Påbörjar matlagningen vi försöker att få kroppen att må bra genom att skapa fasta rutiner kring mat-, sov- och träningstider.

 • 17:00 Middag!

  Vi börjar med att fylla matlådan så att alla som arbetar även skapar sin matlåda till nästa dag, därefter äts middag och städar undan efteråt.

 • 18:00 Olika dagar medför varierade aktiviteter!

  Veckodagarna ser olika ut t.ex. med saker som:

  Städning 1ggr/vecka

  Handla 1ggr/vecka

  Tvätta kläder 1 ggr/vecka

   

 • 22:00 Alla går in på sina rum!

  De allmänna utrymmen stänger vi vid kl.22:00 och det är dags att gå in på sina rum för att få tillräckligt med vila när det är dags för morgondagen. Genom att gå in på sina rum och komma ned i varv så har man möjlighet att få den återhämtning man behöver.

Fas 1–3 med eftervård

 • Behovsinventering och kartläggning.
 • Bedömningssamtal med skattningsskalor avseende ångest, depression, funktion
 • Bedömningssamtal utifrån KASAM – aktivt arbete med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
 • Genomförande plan utifrån aktuell vårdplan från kriminalvård, frivård, socialtjänst samt klientens livsmål utformar vi en genomförandeplan.

Individuell terapi utifrån bedömning av klientens behov. Det kan erbjudas såväl psykodynamisk kort och långtidsterapi samt kognitiv beteende terapi och ACT. Gruppterapin är systemteoretisk.

Således har vi en multidisciplinär hållning och arbetar kontinuerligt för att utveckla en multidisciplinär och integrativ metod där flera delar hämtas från sociologi, socialantropologi.

 • I samtliga faser erhåller klienten systemterapi i grupp
 • Avslappningsövningar Meditation/Medveten närvaro sker individuellt och i grupp om behov och efterfrågan finns.
 • Värdegrundsarbete sker regelbundet med coach
  • Att arbete med värdegrundsbaserade samtal är centralt för CCS.
  • Dagligen dokumenteras en rad situationer och sammanhang avseende individens värdegrund.
  • Såväl beteende som ligger i linje med värdegrunden som avvikelser dokumenteras frekvent.
  • De dokumenterade avvikelserna används senare i de strukturerade samtalen som bas för beteendeförändring.
 • Strukturerade processamtal sker regelbundet med coach
  • Utgår från det önskade livssammanhang som individen vill uppnå.
  • Aktivt arbete med livslinje, känslor, tankar, beteende och avvikelser.
  • Samtalen följer upp veckans händelser och förändringar, ett arbete med problemlösning och alternativa beteenden.
 • HushållsträningAtt klara sin vardag utifrån nya grundförutsättningar. Matlagning, städning samt övriga hushållssysslor utförs av alla och ingår som en del i behandlingen. Alla erhåller stöd i ADL-träning.
 • Fysisk träningEn annan grundpelare i vår behandling är fysisk träning. CCS har ett boxningsinriktat gym där klienterna tränar dagligen. Här finns tillgång till professionella tränare. Boxningsträningen är anpassad

Under fas 1 pågår även en kartläggning av hur ett arbete/arbetsträning/praktik kan se ut framöver

 

I fas 2 pågår samtlig behandling som påbörjats i fas 1.
I fas 2 kan en praktik/arbete påbörjas om klienten är redo och motiverad.
CCS har ett regelbundet samarbete med Arbetsförmedlingen.

Arbetar aktivt för att få en fast tjänst samtidigt som stödet från fas 2 sakteligen börjar ersättas av innehåll som kommer bestå efter behandlingen.

Eftervård/ Öppen vård efter vistelse

Möjlighet att fortsätta att deltaga i systemterapi i grupp är den eftervård som erbjuds.
Beroende på individuella behov kan eftervården kombineras med uppföljning/stödsamtal med coach, öppen vård finns även för dessa som behövs.


Återkoppling

Vi arbetar med transparens i vår arbetsprocess vilket gör att våra beställare kan följa vårt arbete och behandlingsprocessen via inloggning på vårt IT-system. Transparens skapar god informationsdelning för uppnå våra gemensamma mål.

Hela vår behandlingsprocess har som mål att uppfylla att individen äger ansvaret för sin egen välfärd, förändringsprocessen drivs av behandlingsprogrammet, vårt program är byggt så att programstrukturen skapar förutsättningar men att individen skapar sitt eget innehåll. Det som krävs är ett aktivt deltagande från individen.

Målsättningen är att inför uppföljningsmöten vart 6-8 veckor och inför det ska en sammanställning skickas ut till handläggaren så att vi alla är förberedda och kan uppnå bästa resultat med mötet.

Inloggning

Inloggningsformulär

Denna formulär ska kopplas till ert inloggningssystem.

Kontakta direkt

Ring oss: 08-640 03 81 alt. 08-644 28 20

Skriv ett meddelande:
FAQ

Klient

shadow-ornament

Vad uppnår vi med behandlingen?
Vi arbetar med att minska ångesten och förändra destruktiva beteenden. Vi gör det genom att ni själva, med vår hjälp, definierar den verklighet som ni vill leva i. Den bilden och sammanhanget blir det vi arbetar emot, vi ser gemensamt över nya beteenden som leder mot den verkligheten ni definierat och arbetar successivt med de förändringarna.

Kan jag vara ute på kvällar och helger?
Nej, för att bryta negativa mönster krävs det att vi skapa nya framgångsrika alternativ. För att göra det krävs det tid att fokusera om och släppa det gamla och det innebär att vi behöver skapa distans med det som är och utvärdera det som är och organisera om för att omge sig med de som förstärker din möjlighet att nå ett nytt mål.

Kan jag umgås med mina gamla vänner?
Nej och ja, se svaret på frågan: Kan jag vara ute på kvällar? Alla som du har löpande umgänge med kommer din coach att träffa och gemensamt utvärderar ni om ert umgänge kanske ska ”läggas på paus” allt efter de livsmål som du vill skapa för dig själv.

Kan jag ha min telefon kvar?
Ja, men det handlar om att vi tillsammans skapar framgångsmöjligheter för dig, i de strukturerade samtalen arbetar vi dina egna val efter utforskning av vad du vill åstadkomma för dig själv. Det brukar leda till att man väljer bort alternativ att ”pausa” visa relationer som inte är stärkande för behandlingen.

Får jag ledigt när jag vill?
Nej, en del av ert åtagande handlar även om att vi gemensamt hanterar riskerna. Vi planerar ledighet ifrån behandlingen som uppfyller mål och syfte med behandlingen, vilket kan vara för närhet och umgänge med relationer som stärker sannolikheten av framgång med behandlingen.

Föräldrar

shadow-ornament

Behöver vår son vara motiverad?
Ja, alla som kommer till CCS måste vara motiverade att göra en förändring, vi utgår ifrån att vi ingår i ett partnerskap där vi agerar som vänster och höger hand mot ett gemensamt mål.

Handläggare

shadow-ornament

Behöver min klient vara motiverad?
Ja, alla som kommer till CCS måste vara motiverade att göra en förändring, vi utgår ifrån att vi ingår i ett partnerskap där vi agerar som vänster och höger hand mot ett gemensamt mål.

Lokaler

Vi har lokaler i Tyresö och i Vällingby, i princip alla börjar i gruppboende och när man påvisar en positiv utveckling och delaktighet i behandlingsinsatserna, så kan man få en egen lägenhet hos CCS dock så är placeringen gemensam i samma fastighet. Här bor vi och ansvarar gemensamt för städning, matlagning och omtanke för varandra. Vi har samtalsrum för de samtal som förs och sedan finns gymmet där vi alla tränar tillsammans. Vi har dock tagit bort sparringsmomentet i träning men fokuserar på sin egen utveckling och flytta fram sin egen tröskel när det blir jobbigt.