CCS
Coach & Care Support coachar dig att
äga rätten över ditt eget välmående
och din välfärd

Coach & Care Support

Informationsmaterial »

Inloggning »

Jourplaceringar 0-20år

Familjehemsvård 0-20 år

Familjehemsvård Vuxna

Stödboende 21-30år

Familjehemsvård Vuxna

Teoretisk ansats

Vår teoretiska ansats ligger i linje med ett systemteoretiskt perspektiv där helheten är mer än summan av delarna. Delarna i detta system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar övriga delar. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna. I CCS kriminalitetsprogram är det av vikt att förstå individens olika system samt hur dessa kommit att inverka på ett destruktivt beteende samt vad som kan generera positiv förändring i aktuellt eller nytt system.

Systemteorin är också en teori för att beskriva processer inom individen och mellan individer. I vår gruppterapi är detta i fokus. Inom individen samspelar handlingar, tankar och känslor på ett sådant sätt att de ömsesidigt påverkar varandra. Men också mellan individerna i en familj samspelar handlingar, tankar och känslor i system. I den systemiska gruppterapin läggs fokus på interaktionen mellan individerna, primärt relationerna i systemterapigruppen och vidare utvecklas detta till att omfatta en medvetenhet och konkreta beteende avseende hur individen interagerar i en rad skilda områden såsom familj, samhälle och även natur. Samtalen blir möten där man utforskar vad man kan göra annorlunda. Systemteorin säger att en förändring på en systemnivå åtföljs också av förändringar på andra nivåer.


Initialt får klient fylla i skattningsskalor och fortsätter även med detta under behandlingen. En av de skattningsskalor vi initialt använder är KASAM. Detta för att etablera några av de centrala aspekter vi i stort sedan fortsätter att arbeta med under klientens vistelse på CCS, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Ett salutogent perspektiv är även en central del i behandlingen.

Socialekologin behandlar samspelet mellan individen, familjen, sociologiska grupper, kulturer och samhällen och deras förhållande och samspel med den omgivande fysiska miljön. Vårt program arbetar med nätverket som en del av helheten för att lösa känslomässig smärta och begränsade resurser. Samtalsmetoden utgår från motiverande samtals metodiken där vi med reflektivt lyssnande skapar diskrepansen mellan beteenden och önskad livslinje. Vi arbetar med KASAM i detta genom att skapa tydlighet inom det salutogena perspektivets tre olika områden:

 1. Begriplighet – att förstå – Förstår man inte sitt sammanhang, både i nutid, dåtid och eventuellt framtid, är det svårt att se att en förändring är nödvändig. I behandling gör man sammanhangen begripliga innan man förbereder ett förändringsförslag. Det är nödvändigt att personen får kunskapen före åtgärden.
 2. Hanterbarhet – att kunna – Det krävs att man tränar inför en förändring och att man upplever samma känsla av sammanhang i det nya som det gamla. Det handlar om att hjälpa människan att skapa resurser inom sig själv och sitt sociala nätverk, som gör det möjligt att lösa de problem som uppstår.
 3. Meningsfullhet – att vilja – Upplevelsen av meningsfullhet bottnar i känslan av att kunna styra och påverka sitt liv men också i känslan av att vara värdefull och sedd. Skapa ett innehåll vilket innebär att livet inom samhällets ramar har ett värde som är inte är värt att förlora

I regelbundna samtal med coach/ terapeut/personal arbetas vi aktivt med att hjälpa klienternas liv till att bli begripliga, hanterbara och meningsfulla. En av de metoder vi använder oss av är strukturerade samtal med fokus på klintens livslinje, det vill säga, utveckling av livssammanhang och vision inom samhällets ramar för individen.

I KBT-delen läggs fokus på kartläggning av beteende och konsekvenser. I flera fall behövs ett värdegrundsarbete parallellt med att aktivitetsschema och beteendeaktivering. En central del är en ny förståelse av sina tolkningar av omvärld och sin egen plats i denna. Detta kan beskrivas som:

Aktion = handlande baserat på kunskap om sig själv
Representation = kunskap om sin omgivning

Aktion x Representation = Uppfattning om världen, samhället och interaktionen samt sin plats i den

Vi arbetar med vad vi kallar ”integrated fit” mellan individ och samhälle och med mål om en ökad kunskap om aktion och representation som underlag för ökad grad av rationella handlingar. Det i kombination av att skapa ” kvalitativa mål” i sammanhang som har en mening och betydelse för individen gör att det skapas ett livsvärde.

Insatser

Våra insatser omfattar:

 • Individuell terapi
 • System terapi (extra tjänst)
 • Kontaktperson
 • Fysisk träning
 • Hushållsträning (ADL) –> budgethantering, inhandling, matlagning, städning, tvättning
 • Värdegrundsarbete
 • Strukturerade processamtal, MI-samtal som samtalsmetod

Värdegrund

Samtliga klienter som kommer till CCS behöver godkänna värdegrunden som ligger till bas för vår kommunikation och vårt samarbete under vistelsen hos CCS.

Metoder

CCS använder sig av en multimodal metod där vi genom att sätta samman flera metoder arbetar med klienterna i flera dimensioner. Vår erfarenhet visar att det inte är någon enskild modell utan helheten som skapar resultat i vår verksamhet.

Samtalsmetod

CCS använder en multimodal modell och samtalsmetoden är av integrativ karaktär. Samtalsinriktningen är MI-baserad där vi arbetar reflexivt med att skapa diskrepans som klienten själv får utforska och lösa med hjälp av coachens frågor. Ett stort fokus läggs på ett salutogent förhållningssätt med värdegrund och livsval i centrum.

Individuell terapi

Initialt görs en bedömning och därefter erhåller klient individuell psykoterapi 1-2 gånger/vecka. Utifrån denna grund sker samtalsterapier utifrån bedömning av vad klienten behöver hjälp med.

Systemterapi

Systemterapi kan efterfrågas som extra insats. Vilket innebär att man har individuell terapi i kombination med terapi med personer i ens nätverk som är viktiga, det kan vara föräldrar, partner eller andra nära relationer som behöver nystas upp. Dessa kombineras även med grupper med andra med liknande bakgrund så man kan få hjälp av varandras framgångar.

Arbetsträning

När klienten är redo görs en kartläggning tillsammans med ansvarig kontaktperson. I samarbete med AF hjälper vi klient ut i praktik, arbetsträning och arbete.

Hushållsträning ADL

Dagligen sker träning i hushållet. Alla har egna lägenheter hos CCS och ansvarar för sin egen matlagning där de får stöd av oss i planering och inhandling. Storstädning ska ske minst en gång i veckan i allas lägenheter men att det hålls rent och fräscht kollas varje dag.

Psykodynamiska affektfokuserade MI-samtal

Under utveckling på CCS är affektfokuserade samtal individuellt. I dessa samtal sker en aktiv kartläggning av grundkänslor, ångest och försvar. Metoden möjliggör att hjälpa klient att sortera i känslor, att identifiera och finna uttryck för dem. Ett centralt arbete sker avseende impulsivitet och svårighet att reglera affekt samt arbeta med destruktiva försvar. Denna metod integreras i Kognitiva beteende terapier och psykodynamiska terapier.

Således hämta vi våra teoretiska influenser från flera discipliner och terapiskolor vilket möjliggör en eklektisk hållning med möjlighet att anpassa metod efter klient/problematik.
[/mer]

Kriminalvård

FAQ

Klient

Vad uppnår vi med behandlingen?
Vi arbetar med att minska ångesten och förändra destruktiva beteenden. Vi gör det genom att ni själva, med vår hjälp, definierar den verklighet som ni vill leva i. Den bilden och sammanhanget blir det vi arbetar emot, vi ser gemensamt över nya beteenden som leder mot den verkligheten ni definierat och arbetar successivt med de förändringarna.

Kan jag vara ute på kvällar och helger?
Nej, för att bryta negativa mönster krävs det att vi skapa nya framgångsrika alternativ. För att göra det krävs det tid att fokusera om och släppa det gamla och det innebär att vi behöver skapa distans med det som är och utvärdera det som är och organisera om för att omge sig med de som förstärker din möjlighet att nå ett nytt mål.

Kan jag umgås med mina gamla vänner?
Nej och ja, se svaret på frågan: Kan jag vara ute på kvällar? Alla som du har löpande umgänge med kommer din coach att träffa och gemensamt utvärderar ni om ert umgänge kanske ska ”läggas på paus” allt efter de livsmål som du vill skapa för dig själv.

Kan jag ha min telefon kvar?
Ja, men det handlar om att vi tillsammans skapar framgångsmöjligheter för dig, i de strukturerade samtalen arbetar vi dina egna val efter utforskning av vad du vill åstadkomma för dig själv. Det brukar leda till att man väljer bort alternativ att ”pausa” visa relationer som inte är stärkande för behandlingen.

Får jag ledigt när jag vill?
Nej, en del av ert åtagande handlar även om att vi gemensamt hanterar riskerna. Vi planerar ledighet ifrån behandlingen som uppfyller mål och syfte med behandlingen, vilket kan vara för närhet och umgänge med relationer som stärker sannolikheten av framgång med behandlingen.

Föräldrar

Behöver vår son vara motiverad?
Ja, alla som kommer till CCS måste vara motiverade att göra en förändring, vi utgår ifrån att vi ingår i ett partnerskap där vi agerar som vänster och höger hand mot ett gemensamt mål.

Handläggare

Behöver min klient vara motiverad?
Ja, alla som kommer till CCS måste vara motiverade att göra en förändring, vi utgår ifrån att vi ingår i ett partnerskap där vi agerar som vänster och höger hand mot ett gemensamt mål.

Ramavtal

CCS har ramavtal med de grönmarkerade länen


Klicka på
ditt län

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att socialkontoren i länen gemensamt tecknat avtal med CCS tillsammans med andra behandlingshem, det gör då att den tilltänkta klienten kan välja att placeras hos CCS. Det sker i samråd med individens socialsekreterare, så steg nr.1 är att ta kontakt med socialhandläggaren och diskutera om placering hos CCS.

Hur går jag tillväga?

 1. Kontrollera här om er stadsdel har avtal med CCS
 2. Ta kontakt med socialhandläggaren
 3. Boka besök hos CCS tillsammans med socialhandläggare
 4. Efter besök tar ni beslut om ni fortfarande tycker det känns bra

Innebär det att det inte går att placera utan ramavtal?

Om CCS inte har ramavtal med stadsdelen så är det svårare att placera hos CCS men inte omöjligt. Erbjuder CCS vård som inte erbjuds bland de avtal som kommunen redan har så kan man via dialog med socialhandläggaren försöka få en placering. Er socialsekreterare måste motivera denna placering och göra en utredning och skicka denna upp i Socialutskottet som sedan tar beslut för om placeringen är möjlig.

Kontakt

Resa hit med SL


Kontaktuppgifter

Tfn: 08-640 03 81

För placering: tryck 1, för kontakt med eller gällande inskriven tryck 2

Fax: 08-640 03 82

Halvvägshus:

08-121 473 17‬
E-post: info@coachcaresupport.com

Adress

Skrubba allé 20-22
135 59 Tyresö

Inloggning

Inloggningsformulär

Denna formulär ska kopplas till ert inloggningssystem.